Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, για την σύναψη σύµβασης προµήθειας εξοπλισµού Στρατιωτικών Νοσοκοµείων (ΣΝ) στην Περιφέρεια Αττικής 2014 – 2020