Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει διαγωνισµό σύναψης και εκτέλεσης σύµβασης, για το υποπρόγραµµα «υποστήριξη φορητού οπλισµού»