Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει διαγωνισµό σύναψης και εκτέλεσης Σύµβασης, για το υποπρόγραµµα «υποστήριξη Α/Κ πυροβόλων PzH 2000 µε πέλµατα ερπυστριών»