Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει διαγωνισµό σύναψης και εκτέλεσης σύµβασης, για το υποπρόγραµµα προµήθεια συσκευής παροχής οξυγόνου κλειστού κυκλώµατος και ρυθµιστή πλευστότητας