Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει διαγωνισµό σύναψης και εκτέλεσης σύµβασης για το υποπρόγραµµα «προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για κάλυψη εργοστασίων ΤΧ