Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό, ανοιχτό, ηλεκτρονικό, δηµόσιο διαγωνισµό για τη σύναψη σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), 4 µικρολεωφορείων (7-9 θέσεων) µε δικαίωµα εξαγοράς τους (option) µετά το τέλος της µίσθωσης