Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει ανοικτό, δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Πολεμικό Μουσείο NEXT» με Κωδικό ΟΠΣ 5104622, του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020»