Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών εργοστασίων ΤΧ για το 304 ΠΕΒ και 306 ΕΒΤ