Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ διενεργεί τη διαδικασία Σύναψης Σύµβασης, για την Προµήθεια Ειδικοποιηµένων Οχηµάτων Μεταφοράς Προσωπικού (Βασικής Υγειονοµικής Υποστήριξης)