Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών, ως κατωτέρω, από το Γ.Ν. Ζακύνθου