Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, προμήθειας Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου