ΓΕΦΥΡΑ 2 - Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας