Ενημερωτική εκδήλωση στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά για την παρουσίαση των Δράσεων ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΕΠΑνΕΚ)