Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών - Εφαρμογή του Ν. 4496/2017 για σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης