«Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης δεξιοτήτων» της πράξης με κωδικό MIS 5035273 - Δημοσίευση περίληψης Διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού