ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ