Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του κώδικα διοικητικής διαδικασίας από την Α.Α.Δ.Ε. (πρόσβαση σε έγγραφα - προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων - εκπροσώπηση πολιτών)