Εφοδιασμός πλοίων σε λιμάνια της Ε.Ε. με απλουστευμένη διαδικασία διαμετακόμισης