Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. σε αγαθά και υπηρεσίες