Εφαρμογή για το έτος 2022 της υπουργικής απόφασης του 2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει