Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Ιματισμού Μαθητών ΣΣΑΣ 2020