Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας Αζήτητων Εμπορευμάτων από την ΣΕΠ Α.Ε.