Διακήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5070879»