Διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet