Βραβεύθηκε ο Ανδριανός Μιχάλαρος από το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς - Ιθάκης