Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ