Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξης από τη Δράση με τίτλο "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ