Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων από τη Δράση με τίτλο "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας" του ΕΠΑνΕΚ (Οκτώβριος 2021)