Από το 251 Γ.Ν.Α. προκηρύσσεται Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νοσοκομείου