Από τις 16 Μαρτίου οι δηλώσεις αναστολής επιταγών στις Τράπεζες - Διευκρινίσεις προς τους εκδότες και κομιστές αξιογράφων από την Ε.Ε.Τ.