Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής για τα μέτρα υπέρ πληγεισών επιχειρήσεων