Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού από την Π.Α. με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την εργοστασιακή συντήρηση (ΕΣ) δύο (2) τεμαχίων υλικού NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066Β, AUXILIARY POWER UNIT (APU), Α/Φ C-27J