Ανακοίνωση υλοποίησης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49, έτους 2019