Αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισµένα κράτη - µέλη