5η Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "Επανεκκίνηση Εστίασης" του ΕΠΑνΕΚ