3η Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επανεκκίνηση Εστίασης» του ΕΠΑνΕΚ