3η Απόφαση Απόρριψης προτάσεων στη Δράση “Έκτακτη Επιχορήγηση” του ΕΠΑνΕΚ