2η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ