1η τροποποίηση της Δράσης "e-Λιανικό - Β’ ΚΥΚΛΟΣ" του ΕΠΑνΕΚ