1η Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ