ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) Υποχρεωτική εγγραφή όλων των παραγωγών συσκευασιών και άλλων προϊόντων