ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 3-12-2014

              ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 3-12-2014

-Το ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει πρόχειρους διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την ανάδειξη δύο ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της οικονομικής χρήσης 2014, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης παρουσίας και ελέγχου της φυσικής απογραφής 31/12/2014, προϋπολογισμού 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 08/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας του Νοσοκομείου, για ένα έτος, προϋπολογισμού 4.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 08/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2088 715.

-Από τον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη προκηρύσσεται ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος, για την κάλυψη των δικαιούχων εργαζομένων, για ένα έτος, προϋπολογισμού 179.152, 60 ευρώ,  άνευ ΦΠΑ.  Καταληκτική ημερομηνία προσφορών ορίζεται η 19η/12/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ., ενώ η αποσφράγιση θα γίνει στις 29/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 213 2075 320, -329 (κα Αγγ. Παπαχρήστου).