ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

      ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του ότι αποφασίσθηκε η ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριμένα:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

1)ΠΟΛ.1111/21-05-2013 Υπ. Οικονομικών : Βεβαιωμένες-ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την 31/12/2012

Ρυθμίζονται σε 48 δόσεις και όχι πέραν της 30ης/06/2017. Κατά περίπτωση σταδιακής καταβολής μπορεί να υπάρξει απαλλαγή από την πληρωμή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από 25%  έως 50%.

2)ΠΟΛ. 1112/21-05-2013 Υπ. Οικονομικών: Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές από 01/01/2013 και μετά, με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Καταβάλλονται σε 2 έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κατ΄εξαίρεση έως 24, όταν πρόκειται για οφειλές από έκτακτη αιτία και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

1)Καθυστερούμενες οφειλές έως την 31/12/2012 (αρ. πρωτ. Απόφασης Υπουργού Εργασίας Β/7/15878/2915/23-05-2013)

Οι οφειλές ρυθμίζονται σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και όχι πέραν της 30ης/06/2017 και κατά περίπτωση παρέχονται εκπτώσεις προσαυξήσεων, τελών, επιβαρύνσεων από 25% έως 50%

2)Πάγια ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών (αριθμ. πρωτ. Απόφασης Υπουργού Εργασίας Β/7/15877/2914/23-05-2013)

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές από 01/01/2013 και μετά και καταβάλλονται σε 12 ισόποσες δόσεις που επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε στις, κατά περίπτωση, αρμόδιες υπηρεσίες.