ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ Κ.ΕΠ.Α.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 19/06/2017 με βασικό εταίρο το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, επιδιώκοντας οικονομικό σκοπό με την ευρεία έννοια, με έμφαση σε εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την εθνική οικονομία, διαχείριση και εκτέλεση κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων και υλοποίηση γενικότερα κάθε επιμελητηριακού σκοπού. Ενδεικτικά σκοποί της Εταιρείας είναι:

 • Η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την ανεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης και τη δημιουργία διαγνωστικού εργαστηρίου επιχειρηματικής ικανότητας και καινοτομίας, για την απλούστευση της δημιουργίας επιχειρήσεων (one-stopshop), για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της απασχόλησης.

 • Η οργάνωση και δημιουργία Λέσχης Νεανικής Επιχειρηματικότητας με σκοπό την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας για άτομα 21 – 35 ετών που φιλοδοξούν να ιδρύσουν και να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.

 • Η οργάνωση και δημιουργία Ακαδημίας Ανάπτυξης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, με σκοπό την προώθηση και ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσα από την παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και τεχνογνωσίας.

 • Η οργάνωση και δημιουργία μιας εναλλακτικής μορφής σύγχρονης δικτύωσης “VIPClubBusinessSuccess”, που παρέχει ευκαιρίες για επικερδείς συνεργασίες και συνέργιες, επαγγελματική καταξίωση και προσωπική ευημερία.

 • Η ενίσχυση της διαχρονικής επαγγελματικής αποκατάστασης, κυρίως για τους νέους, τις γυναίκες και τους νέους πτυχιούχους, μέσα από την παροχή βραχείας «έξυπνης» εξειδίκευσης, με το συντονισμό και οργάνωση του Σχεδίου «Αρισταίος».

 • Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης και η κάλυψη των διαφόρων αναγκών των επιχειρήσεων προτείνοντάς τους την κατάλληλη πιστοποίηση.

 • Η διοργάνωση και πραγματοποίηση ανοικτών σεμιναρίων μικρής διάρκειας με υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες με έμφαση στους αναδυόμενους τομείς της οικονομίας: σύγχρονη αγροτική ανάπτυξη, πράσινη επιχειρηματικότητα, ηλεκτρονικό επιχειρείν, καινοτομία και επιχειρηματικότητα κλπ.

 • Η πραγματοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενίσχυσης/ενδυνάμωσης των επιχειρήσεων (ενδεικτικά πραγματοποίηση μαθημάτων, σεμιναρίων, δημιουργία εκπαιδευτικού ινστιτούτου κλπ.), που αφορούν ιδίως: την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων (πχ σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού ή/και την υποστήριξη και συντήρηση προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών), την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων απαραίτητων για την πολύπλευρη ανάπτυξη μιας επιχείρησης (πχ σχετικά με BusinessDevelopment, Marketing, ενίσχυση επιχειρηματικής εξωστρέφειας, στρατηγικό σχεδιασμό, διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, δημιουργία ή ένταξη σε επιχειρηματικά δίκτυα, ανεύρεση κατάλληλου προσωπικού) και την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων που σχετίζονται πχ με τη διαδικασία ανεύρεσης εργασίας από ανέργους ή την επαγγελματική (μετ)εξέλιξη στελεχών που ήδη απασχολούνται κλπ.

 • Η παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής στις επιχειρήσεις. Στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Επιταχυντή προσφέρονται εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε νέες, υπό σύσταση ή ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να ωριμάσουν, να σταθούν καλύτερα στα πόδια τους ή να μετασχηματίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση, η σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, η λογιστική υποστήριξη, το μάρκετινγκ, οι εξαγωγές, η νομική κάλυψη και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, οι τεχνικές αναζήτησης και ανεύρεσης της αναγκαίας χρηματοδότησης, η χρήση νέων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την ανάπτυξη, η τελειοποίηση και προώθηση καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών κλπ.

 • Η διοργάνωση και πραγματοποίηση αποστολών στο εξωτερικό με τη συμμετοχή επιχειρηματικών ομάδων, με σκοπό τη γνωριμία με αντίστοιχες προσπάθειες στο εξωτερικό, την επαφή με ανεπτυγμένα περιβάλλοντα ωρίμανσης και ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων, τη συνάντηση με επιχειρηματικούς αγγέλους (businessangels), venturecapitals ή/και funds κλπ.

 • Η διοργάνωση και πραγματοποίηση εκθέσεων και φεστιβάλ καινοτομίας όπου παρουσιάζονται κυρίως προϊόντα ή υπηρεσίες εταιρειών αλλά και επιχειρηματικών σχημάτων, ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών και τεχνολογικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • Η κατάρτιση, εφαρμογή, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς και η αυτοτελής διαχείριση των πόρων, που σχετίζονται με αυτά.

 • Η κατάρτιση, εφαρμογή, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση, κατόπιν ανάθεσης αυτών στην εταιρεία από το Β.Ε.Π., προγραμμάτων, μελετών, έργων, ερευνών, εκδηλώσεων, συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λ.π.

 • Η προσπάθεια και υποστήριξη δημιουργίας ενός ή περισσότερων συνεργατικών σχηματισμών (cluster), συμμετοχή σε αυτούς, η διαχείριση δράσεων για το συντονισμό και την υποστήριξη της ανάπτυξης των εν λόγω σχηματισμών, καθώς και η διαχείριση και η χάραξη και εφαρμογή πολιτικής για την ανάπτυξη αυτών. Ως συνεργατικός σχηματισμός ορίζεται ένα σύνολο ανεξάρτητων, συμπληρωματικών και συνανταγωνιστικών φορέων, με ισχυρή έμφαση σε επιχειρηματικές/παραγωγικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη τεχνολογική/επιστημονική θεματική περιοχή και σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με ισχυρές αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγή πληροφορίας/γνώσης/καλών πρακτικών, με κοινούς προμηθευτές ή/και πελάτες, με από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών και υπαρκτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο.

 • Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα ή και με Α.Ε.Ι., ή και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελή και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς της.

 • Η συνεργασία της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα και φορείς μπορεί να λάβει οιαδήποτε μορφή προβλέπεται στο ελληνικό ή το κοινοτικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της χωρίς αντάλλαγμα διαμεσολάβησης μεταξύ των φορέων του εσωτερικού ή και του εξωτερικού με σκοπό την ανάθεση των εργασιών είτε στους εταίρους είτε σε υπαλλήλους της εταιρείας, είτε και σε τρίτους. Εξάλλου η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου.

 • Για την υλοποίηση των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ή μίσθωση έργου, να αναθέτει μελέτες ή έργα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι παραπάνω προσλήψεις ή αναθέσεις μπορούν να αφορούν και μέλη της Εταιρείας. Τέλος η Εταιρεία για την προώθηση των σκοπών της δύναται να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, όπως π.χ. την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων, τη διοργάνωση ημερών καριέρας, τη διεξαγωγή ερευνών, την εκπόνηση μελετών, τη διοργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη συλλογή στοιχείων, τη δημιουργία τραπεζών πληροφοριών κλπ.

 • Η Εταιρεία παρακολουθεί και ασχολείται με τις προκηρύξεις εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών με σκοπό την ενημέρωση των μελών του Β.Ε.Π. και άλλων επιχειρηματιών. Την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων και συμμετοχή σε προτάσεις υλοποίησης διαφόρων έργων.