Συμμετοχή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά στην ημερίδα «Επαγγελματική εκπαίδευση και Επιχειρήσεις: Διαμορφώνοντας τους εργαζόμενους του αύριο», 3/10/2019

Η IDEC ΑΕ διοργανώνει υπό την αιγίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΒΕΠ) την 1η Διακρατική Ημερίδα Discuss Learning 2019 «Επαγγελματική εκπαίδευση και Επιχειρήσεις: Διαμορφώνοντας τους εργαζόμενους του αύριο». Σκοπός της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα οφέλη της Μάθησης με Βάση την Εργασία (ΜΒΕ).

 

Οι επιμέρους στόχοι της ημερίδας είναι:

  • Ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών αναφορικά με τα οφέλη της ΜΒΕ
  • Ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΜΒΕ
  • Ενημέρωση επιχειρήσεων αναφορικά με την Απόδοση της Επένδυσης (ROI) στην πρακτική άσκηση 
  • Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της ΜΒΕ, προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητά της
  • Ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων μερών στην διαδικασία της ΜΒΕ
  • Επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων της ΜΒΕ
  • Διασφάλιση της ποιότητας της ΜΒΕ
  • Διασύνδεση των στόχων της ΜΒΕ με την αγορά εργασίας
  • Παρουσίαση των οφελών, των αναγκών και των προκλήσεων της ΜΒΕ

 

Η ημερίδα θα συμβάλλει στην αποτύπωση και κατανόηση των νέων προοπτικών της Μάθησης με Βάση την Εργασία (ΜΒΕ) σηματοδοτώντας τον επαναπροσδιορισμό των οριζουσών της. Παράλληλα θα πυροδοτήσει καινοτόμες δράσεις, μέσω της αναδιαμόρφωσης των στάσεων και απόψεων της εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας  σχετικά με το ρόλο της ΜΒΕ στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την κοινωνία, με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό της και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας θα απονεμηθεί σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης/μαθητείας, το Ευρωπαϊκό Σήμα Ποιότητας για την Μαθητεία.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην ιστοσελίδα http://discuss-learning.eu/

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter