Προγράμματα για επιδότηση μεταποίησης, εξωστρέφειας και καινοτομίας

Προγράμματα για επιδότηση μεταποίησης, εξωστρέφειας και καινοτομίας

 Πέντε νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για επιδότηση σε μεταποίηση, εξωστρέφεια και καινοτομία ανακοίνωσε  η υφυπουργός Βιομηχανίας, κα Τζάκρη
Τα προγράμματα είναι :
-Πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις»
Το πρόγραμμα αποσκοπεί σε υποστήριξη επιχειρήσεων για την ανάπτυξη μόνιμων ή σταθερής βάσης συνεργασιών / συνεργειών επί τη βάσει του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας.
- Πρόγραμμα «Ευέλικτη Μεταποίηση»
Απευθύνεται σε καλώς εδραιωμένες, υγιείς επιχειρήσεις με σαφείς προσανατολισμούς, που αναδύονται είτε από τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), 2014-2020» είτε από γενικότερες διεθνείς εξελίξεις και υποχρεώσεις όπως η ανάγκη ψηφιοποίησης διεργασιών και διαδικασιών (Digital Industry), και ο απαραίτητος μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας.
- Πρόγραμμα «Καινοτομική επιχειρηματικότητα»
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη (για κάθε είδους ενέργεια και δαπάνη) καινοτομικών επιχειρηματικών ιδεών και της μετατροπής τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια και επιχειρήσεις.
- Πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία»
Παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής τους αλυσίδας με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους και την προετοιμασία τους για μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα.
-Πρόγραμμα για την ενίσχυση της εξωστρεφειας.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter