Πλειοδοτικός διαγωνισμός από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε.Α.Σ.) ΑΒΕΕ για την εκποίηση εκρηκτικού υλικού

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Υποδιεύθυνση Προμηθειών ΕΑΣ

 Τηλέφωνο : 210 9799369, 353

 Fax : 210 9718932

  Υμηττός, 20/11/2017

             

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Λ. Ηλιουπόλεως 1, ΤΚ 17236 Υμηττός

Τηλέφωνο:

Φαξ:

e-mail:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

http://simap.europa.eu/enotices

www.eas.gr

https://diavgeia.gov.gr

ΤΥΠΟΣ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης

Κύρια Δραστηριότητα: Άμυνα

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

24600000-0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκποίηση εκρηκτικών υλών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 239.352,53

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΧΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανοικτή διαδικασία (άνω των ορίων)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

03 Ιανουαρίου 2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κεντρική Διοίκηση της «ΕΑΣ»  Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 17236 Υμηττός (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας-1ος όροφος)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

«ΕΑΣ»  Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1

03 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς που έχουν υποβάλλει προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ελληνική

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κεντρική Διοίκηση της «ΕΑΣ»  Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 17236 Υμηττός (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας-1ος όροφος)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

23  Νοεμβρίου 2017

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 33/ΚΔ/2017

ΣΧΕΤ:   α.   ΠΔ 128/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση)»

             β.   ΚΥΑ 3329/1989 « Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών»

             γ.   Ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις»

             δ.   Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

            1. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των εκρηκτικών υλών και τις διαγωνιστικές διαδικασίες στο Δημόσιο,

            Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκποίηση εκρηκτικών υλών, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (€ 239.352,53).

Χάριν συντομίας η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» στο εξής για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού θα αναφέρεται ως «ΕΑΣ».

2.  Οι προσφορές υποβάλλονται στην Κεντρική Διοίκηση της «ΕΑΣ»  Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, Υμηττός (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας-1ος όροφος),με καταληκτική ημερομηνία την 03 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

3. Προσφορές που τυχόν κατατεθούν μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.

4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 03 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.15 π.μ. από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

5. Περίληψη της διακήρυξης του Διαγωνισμού αναρτάται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο διαδικτυακό ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης καθώς και περίληψη αυτής αναρτώνται στην επίσημη  ιστοσελίδα της «ΕΑΣ» (www.eas.gr)

6. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της διακήρυξης του Διαγωνισμού από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 - Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, τηλ. 210 9799351, 210 9799369, fax 210 9718932,) κατά τις ώρες  8:00 πμ. – 15:00 μμ., καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ» (www.eas.gr).

7. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν το αντίγραφο της διακήρυξης του Διαγωνισμού να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών της «ΕΑΣ», με τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail,). Την ίδια υποχρέωση έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν τους όρους της διακήρυξης του Διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ».

8. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές  απαντήσεις εκ μέρους της «ΕΑΣ».

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter