ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

     ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

-Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ προκηρύσσει ανοικτούς διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την προμήθεια υλικών μερικής επισκευής τεσσάρων μηχανών, προϋπολογισμού 866.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

2)Την προμήθεια υλικών γενικής επιθεώρησης μηχανών, προϋπολογισμού 242.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5531 588.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Α. προκηρύσσει ανοικτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την προμήθεια τυροκομικών ειδών για κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας οπλιτών της 124 ΠΒΕ,  προϋπολογισμού 320.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την προμήθεια, με την διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ειδών ιματισμού (τζάκετ, υποδήματα, ταξιδιωτικούς σάκους, πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, κλπ.), προϋπολογισμού 208.854 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18 Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 8705 015.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το χρονικό διάστημα από 01/01/2014 έως 31/12/2014.  Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 22 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 6476 068 και 210 6476 083 (αρμόδια Ανθυπ. Πην. Καρακώστα)

-Το Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκώνπροκηρύσσει ανοικτούς διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορούν:

1)Την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων, προϋπολογισμού 93.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11 Ιουλίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την προμήθεια υπερηχοκαρδιογράφου προϋπολογισμού 65.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18 Ιουλίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2052518 (αρμόδιος κος Ευστ. Σουσανίδης)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter