ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 21-12-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 21-12-2015

-Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό,  για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης όλων των μονάδων του, έτους 2016, για όλη την επικράτεια, εκτός Αττικής, προϋπολογισμού 672.781,80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5213 645 (αρμόδια κα Β. Βασιλακοπούλου)

-Από το Υπουργείο Υγείας προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός  διαγωνισμός για την προμήθεια ετοίμων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του κρατικού μονοπωλίου ναρκωτικών (φύσιγγες υδροχλωρικής μορφίνης και φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης), συνολικού προϋπολογισμού 479.120 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ.,

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για πληροφορίες να απευθύνονται στο τηλ. 213 216 1736 (αρμόδιος κος Σπ. Κοκκίνης).

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης της Π.Α. επαναπροκηρύσσει ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που αφορούν την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, για συμβάσεις 4ετούς διάρκειας.

   Για τους διαγωνισμούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας, τηλ. 210 8705 013, -015, fax  210 6445 633, mail: yppa@haf.gr.

Επίσης, το Τμήμα Προμηθειών της Π.Α. ανακοινώνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών, προκειμένου να αναδειχθεί εργολάβος για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων  του 251 ΓΝΑ. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 27η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.

-Το 487 Τάγμα Διαβιβάσεων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με θέμα: παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, για κάλυψη αναγκών του ΣΞ, 12νημης διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης για 12 επιπλέον μήνες, προϋπολογισμού 95.000 ευρώ, ανά έτος, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 21η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

  Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 210 6555 758, fax 210 6552 575.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter