ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 14-09-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

-ο Δήμος Αιγάλεω διενεργεί ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου, συνολικής δαπάνης 157.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ή τη χαμηλότερη τιμή, ανάλογα με το είδος.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα  τηλ. 213 2044 874, -875.

-Από την Υπηρεσία Προμηθειών της Π.Α.  ανακοινώνεται η μετάθεση διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου πλύσης ακάθαρτου ιματισμού του 251 ΓΝΑ. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 22α Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.  Επίσης, προκηρύσσονται διαγωνισμοί με ανοικτή ηλεκτρονικοί διαδικασία και  δαπάνες απαλλασσόμενες από ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων, που αφορούν:

1)Την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου για την Κέρκυρα, για διάρκεια τεσσάρων ετών, 100.000 λίτρα (25.000 λίτρα ετησίως), δαπάνης 177.000 ευρώ. Κατάληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 8η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07.00 π.μ.

2)Την προμήθεια υλικού blade για την κάλυψη απαιτήσεων FARM OUT εντεταγμένων στην ΕΑΒ Α.Ε., εν όψει της πυροσβεστικής περιόδου 2015, προϋπολογισμού 140.000 ευρώ. Ημερομηνία καταληκτική ορίζεται η 12η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

3)Την ανάδειξη αναδόχου περιοδικής επιθεώρησης  προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.400.000 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 21η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των ανωτέρω διαγωνισμών μπορούν να επικοινωνούν  στα τηλ. 210 8705 015, -013.

-Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού προκηρύσσει ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, χωρίς ΦΠΑ στις προσφορές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι προβλεπόμενες κρατήσεις, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και αφορούν:

1)Την προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών και υλικών για την επέκταση συστήματος ελέγχου φυσικής και λογικής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά, κόστους 159.552,85 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών ορίζεται η 28η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την προμήθεια  έντεκα γυροπυξίδων για πολεμικά σκάφη επιφανείας και υποβρύχια (8 και 3 αντίστοιχα), συμπεριλαμβανομένης της εξάρμωσης των παλιών και εγκατάστασης  των νέων καθώς και την προμήθεια ανταλλακτικών, εγχειριδίων και ειδικών εργαλείων τεχνικής υποστήριξής τους, προϋπολογιζόμενου κόστους 3.300.000 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 π.μ.

3)Την  προμήθεια ενός υπερηχοκαρδιογράφου και την παροχή συντήρησής του για 10 χρόνια, κόστους 215.040 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 19η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τους αναφερόμενους διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονατι στο τηλ. 210 6551 519.

-Το Κέντρο Εφοδιασμού  Π. Ναυτικού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση/διαχείριση αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών των υπηρεσιών του ΠΝ για τρία χρόνια, συνολικού ποσού 45.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5531 425.

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει επαναληπτικούς ηλεκτρονικούς ανοικτούς διαγωνισμούς  με προσφορές πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για το καρδιαγγειακό σύστημα, προϋπολογισμού 2.213.903,40 ευρώ για τέσσερα χρόνια. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 26η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

2)Την προμήθεια υγειονομικού υλικού (λευκοπλάστης με γάζα) προϋπολογισμού 242.295,80 ευρώ για τέσσερα χρόνια. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 27η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3483 161.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter